ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ CENTRUM V PRAZE

Pracujeme na veřejném záměru stát se kvalitním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb, vybudovat prostory a zázemí pro společenské a kulturní akce podporující komunitní způsob života u nás v Březiněvsi.

Budova A - ordinace lékařů a zázemí pro terenní pečovatelskou službu
Budova A - ordinace lékařů a zázemí pro terenní pečovatelskou službu
Na principech efektivity, transparentnosti a spravedlivého chování vytváříme strategii celé příspěvkové organizace.

Poslání naší sociální práce
„Pomáháme těm, kdo pomoc potřebují!“

Posláním sociálních služeb v Březiněvsi je především nabídnout uživatelům a jejich rodinám řešení zvládání nepříznivé sociální situace. Optimální službu vidíme v dopomoci, podpoře a zlepšení či udržení soběstačnosti v domácím prostředí, kde má každý své soukromí a pocit bezpečnosti. Chceme umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně a co nejdéle ve svém domově. Kromě toho pomůžeme našim klientům udržovat stávající či navazovat nové kontakty se společností, vyhledávat příležitosti a aktivity, které by co nejpřirozenějším způsobem podpořily rozvoj jejich duševního a fyzického zdraví.

Veřejný závazek
Terénní pečovatelská služba Březiněves působí v rámci právnické osoby Centrum zdravotních a sociálních služeb Březiněves a je poskytovatelem pečovatelské služby dle §40 zákona 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Poskytování služeb je vázáno na registraci služby pro občany městské části Praha – Březiněves (poskytována dle registrace od 3.12.2018, identifikátor 3800906) a na adresu místa poskytování (Praha). Ve své činnosti se řídí Listinou základních práv a svobod, dále zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb. vč. příloh, a dalšími relevantními zákony, vyhláškami, předpisy a vnitřními směrnicemi pro příslušný druh činnosti, které je terénní sociální služba povinna v rámci své činnosti respektovat.

Za podpory

Zřizovatele - MČ Březiněves
Zřizovatele - MČ Březiněves

MPSV
MPSV
Magistrátu hl. města Prahy
Magistrátu hl. města Prahy