Terénní pečovatelská služba Březiněves

Poslání pečovatelské služby je poskytnout terénní sociální službu:

 • mladším seniorům (65-75 let), seniorům a starším seniorům (nad 85)
 • osobám se zdravotním postižením, osobám s kombinovaným postižením (starší 18 let)
 • rodinám s dětmi (rodinám, kde se narodily současně 3 a více dětí).

Pečovatelská služba napomáhá větší samostatnosti uživatelů, a tím napomáhá k prodloužení setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí bez nutnosti využití pobytových služeb či akutních lůžek. Služba posiluje kompetence klientů a rovněž eliminuje rizika a omezuje množství zatěžujících akutních hospitalizací. Poslání služby je naplňováno též respektováním jedinečnosti uživatele, zachováním jeho společenského života, důstojnosti a individuálních potřeb.

Cíle vedoucí k naplňování poslání
• Poskytnutí individualizované podpory a pomoci při zvládání úkonů běžné péče o vlastní osobu a domácnost.
• Poskytnutí podpory a pomoci při udržení či posílení sociálních dovedností, společenských vazeb a přiměřených aktivit.
• Podpora uživatelů ve využívání institucí a běžně dostupných služeb, zejména úřadů, lékařů atd.
• Zamezení sociálnímu vylučování osamělých osob.
• Rozvíjení vzdělávacích a volnočasových aktivit, dopomoc smysluplně trávit volný čas.

Terenní pečovatelskou službu zajišťujeme v domácnosti uživatele, včetně víkendů a svátků, v době mezi 8:00 a 20:00 hodinou. Je možné sjednat i jinou dobu poskytování služby.

Jaké služby nabízíme?

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při zvládání osobní hygieny,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při zajištění stravy, příprava jídla a pití v domácnosti (podporujeme uživatele při přípravě jednoduchých jídel a nápojů, pomáháme jim při jejich konzumaci, včetně výběru a nákupu potravin).

Obědová služba v lokalitě Březiněves

 • zajištění oběda z místní MŠ Březiněves - strava odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (šetřící dieta, diabetická i bezlepková dieta)
 • donáška či dovoz oběda do domácnosti v pracovní dny, denně mezi 11:30 -13:00 hodin
 • stravu dodáváme teplou v nerezových jídlonosičích včetně termoobalu
 • jídelní lístek na týden až 14 dní dopředu
 • cena oběda je 80,-Kč + donáška do domácnosti 40,- Kč

Dále nabízíme služby:

 • Zprostředkování společenského kontaktu (doprovod do různých institucí např. nákupy, návštěva lékaře, úřady ale třeba i kadeřník, doprovod na společenské akce),
 • poskytování sociálního poradenství zahrnuje bezplatné základní a odborné sociální poradenství, které je nedílnou a povinnou součástí všech druhů sociálních služeb ( např. poskytnutí informací o možnostech podpory členů rodiny v případě, kdy se spolupodílejí při péči o člena rodiny, poskytnutí informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle individuálních potřeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb),
 • podávání kompletních informací o sociálních službách včetně pomoci při vyřizování příspěvku na péči, dávkách hmotné nouze
 • zajištění zdravotních pomůcek a potřeb.
 • Fakultativní služby jsou služby výhradně určené uživatelům terénní pečovatelské služby Březiněves. Jedná se o služby doplňkové a samostatně je bez využívání základních služeb nelze poskytovat. Fakultativní činnosti jsou poskytovány vždy za úhradu, nevztahuje se na ně ustanovení § 75 odst. 2 písm. a) až e) zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění.

Zásady poskytování služby

 • Práva uživatelů – respektování základních lidských práv a svobod, práva na intimní a partnerský život. Vytváření podmínek k ochraně práv uživatelů – další vzdělávání zaměstnanců, kontrolní činnost.
 • Individualizace – pomoc a podpora dle možností, schopností a potřeb jednotlivých uživatelů, posilování jejich kompetencí.
 • Rovnocenný přístup – partnerský přístup a vzájemný respekt obou stran, jednání s uživatelem o jeho potřebách a následném způsobu poskytování podpory pomoci a péče.
 • Sociální začleňování – využívání veřejně dostupných služeb, kulturních zařízení, vzdělávacích institucí a organizací, navázání a rozvoj sociálních kontaktů s rodinou, přáteli a širším společenským prostředím.
 • Podpora rozvoje nezávislosti a autonomie uživatelů – podpora dle individuálních schopností a potřeb ke zvládnutí úkonů běžné péče o svou osobu, předcházení zvyšování závislosti na poskytované službě. Vedení k samostatnému rozhodování, samostatným vycházkám, rozvíjení a udržení pracovních dovedností, rozvoji soběstačnosti, sociálních dovedností – např. běžné nákupy, vaření, praní, sebeobsluha.
 • Zvyšování kvality poskytovaných služeb – zajištění efektivního a průběžného prohlubování a doplňování vzdělávání pracovníků, komplexní týmová spolupráce, profesionalita, kontrolní činnost zaměřená na poskytované sociální služby, vyhodnocování výsledků plnění cílů.
 • Poskytujeme základní činnosti podle rozsahu uvedeného v odst. 1 § 5 vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění

Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb

Odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb se zájemcem o službu může poskytovatel pouze z důvodů uvedených v Zákoně o sociálních službách, § 91, odst. 3, tedy pokud:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl (poskytovatel) v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Kancelář pečovatelské služby
Na Hlavní 14/41, Praha 8 - Březiněves
Schůzku s námi je lepší si domluvit předem.

Neváhejte nás kontaktovat.
Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky nebo písemně na uvedených kontaktech.

Vedoucí pečovatelské služby: Dagmar Špírková, DiS. dagmar.spirkova@cssbrezineves.cz +420 778 008 777

Sociální pracovnice: Kateřina Radilová, DiS. katerina.radilova@cssbrezineves.cz +420 778 007 566

Pečovatelka : Eva Rubášová, eva.rubasova@cssbrezineves.cz +420 778 007 867

Pečovatelka : Silvie Trousilová, silvie.trousilova@cssbrezineves.cz +420 778 007 221

Pečovatelka : Kristýna Bláhová, kristyna.blahova@cssbrezineves.cz +420 778 007 121

Pečovatelka : Soňa Pínová +420 604 628 395